جدا... واسه همین من آرشیو دو سال اول دری وری نویسی رو پاک کردم. اینطوری بهتره. انگار فقط 2 سال گذشته.

Posted by Abnoos at September 18, 2007 5:49 PM

وااااااااااای گوگولی من...الاهی تولدت هزارتا مبارک باشه عزیزم... این کلبه ای که با دست خودت و با خاشاک ساختی و من هم یادمه ، الاهی که ویرون نشه... آب نبردش... از پشت خنجر نخوری... ویتامین هاتو سر موقع بخوری... با دندون ات چیز یخ نخوری...تا این خونه ی عِجق برقرار بمونه.... خیییییییییییلی مراقب خودت باش...بوس بوس
پ.ن.عووووووووووووووووووووووق

Posted by kharmagaz at September 16, 2007 11:45 PM

چون پیر شده‌ایم برادر من ،پیر شده‌ایم .

Posted by red at September 16, 2007 9:03 PM

شیشی سال گذشته این یک
دو هم اینکه چرا باید تعجب کنیم ؟

Posted by hard abusive at September 16, 2007 5:14 AM