چه تفاهمی!

Posted by shaghayegh at September 7, 2007 11:11 PM

نصفت نیمه شده بود نیممه تر هم شدی
بد خفن وبلاگی داری ها !

Posted by goolih at September 3, 2007 2:55 AM

چسبید

Posted by sun at September 2, 2007 10:31 AM