پرنده گفت که دیگر میخواهد پرواز کند گفت که دیگر بالهایش خسته است و نای بال بال زدن ندارد

Posted by ali salehi at March 28, 2007 2:35 PM

گمونم دارم برای یه پست دیگه کامنت میذارم چون یه کم این کامنت ها با پسته ناهماهنگی دارن ! اما از اون عبارت موهبت تصادفی ات خوشم اومد !

Posted by مریم at March 26, 2007 11:01 AM

اگه تجربی بودی که عقلت به این چیزا نمیریسد حالا هی از تجربی ها تعریف کن!

Posted by SNH at March 23, 2007 7:10 PM

آخه تو تربيت چه ميدوني چيه كه ميخوايي در موردش حرف بزني. برو دم در خونه خودتون بازي كن بچه دماغو

Posted by سامان at March 23, 2007 11:26 AM

اuوو

Posted by FM at March 22, 2007 11:21 PM

very deep!

Posted by Diba at March 22, 2007 11:12 PM

deep!

Posted by at March 22, 2007 2:01 PM