از تلاونگی که روش تاریخ مصرف خورده که بدتر نیست , ها ها

Posted by at March 20, 2007 1:31 AM

منم یه سبزه ساختم جیگر ! بدم بذاری بغل این سرکه ات !؟

Posted by hard abusive at March 20, 2007 12:17 AM

هوهو

Posted by FM at March 19, 2007 11:51 PM