فعلن تو سطل آشغالای وطن بگردین... خدا رو هم شکر کنین که له نشدین پوست آلاپلنگیتون فرش خیابون شه... پت آدم سیتیزن و فرانکفورتر پیشکش...

Posted by kharmagaz at March 17, 2007 10:44 PM

می ترسه چاق شه؟!

Posted by NaZanin at March 16, 2007 11:18 PM