چشه مگه خیلی هم قشنگه خوب میگه شوهرش با صدای فراگیر روش عملیات انجام میده به جای اینکه مشکلش رو حل کنی بهش فحش می دی !

Posted by at February 13, 2007 4:27 PM

بهش بگو:صد آفرین، هزارو سیصد آفرین ،فرشتهء روی زمین...

Posted by انوشا at January 15, 2007 12:22 AM

هيچي

Posted by الناز at January 14, 2007 5:31 PM

اصولاً آدم ها حتی اگر نصفه هم باشند باز آنقدر شأن دارند که به جانورها چیز خاصی نگویند جز یک نگاه معنا دار!

Posted by Lord at January 11, 2007 9:15 PM

بهش بگو آخه جونور من به تو چي بگم؟

Posted by مازوخ at January 11, 2007 6:30 AM

همون جونور خوبه!

Posted by الهام at January 11, 2007 1:55 AM

چیز های خوب
که خوشش بیاید .

Posted by Tooba at January 10, 2007 6:36 PM