لئوناردو بود،
که "بارانی معروف آبی" اش را می خواند آرام
و من
که در کوچه های فاز یک می گشتم بی تاب...

واخ شبهای نمور تابستان 79
کاش مرا هم برده بودید

ژانر:
فنچهایی که برای اثبات کول بودنشان اگر بخش اول یک فعل مرکب مختوم به مصدر کردن را به قرینه لطفی حذف کنی ریزریز می خندند و بخش دوم را به صورت سوالی تکرار می کنند.

نون تو سفره
گل تو گلدون
داف ایرونی تو تهرون

I'm a virus
but don't be scared
I'm friendly

Very few people make sense. I'm one of them*
* and I know you're jealous of that

ژانر 1:
دخترهایی که به صورت بالقوه ممکن است وسط یک دعوای جدی با دوست پسرشان صدایشان را چس کنند و بگویند:
"لقمه بزرگتر از دهنت برداشتی آقا فلان."

ژانر 2:
پسرهایی که اگر دوست دختری از ژانر 1 عبارت مذکور را به صورت بالفعل خطاب به ایشان بیان کند، در چشمان دختر مذکور دو الی سه ثانیه نگاه کرده، با آرامش می گویند:
"گو فاک یورسلف"
سپس به آرامی محل را ترک
و یک سیگار آنش می کنند

- چرا روزا سر کار میخوابی همش؟
- چون شبا سر خواب میکارم همش

October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 November 2010 October 2010 September 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006