محض اطلاعتون بگم که
یکی از تفریحات جماعت مینیمال نویس اینه که دو خط چرت بنویسن
بعد از دو ساعت که آدما لایک زدن برن تو گودر
هی ماوسشون رو نگه دارن رو این اسما
که اون باکسه بیاد ببینن یارو چه ریختیه