آگهی استخدام

وزارتخانه‌ای جهت طراحی وبسایت خود
به یک راس «بز» نیازمند است.
واجدین شرایط به
www.IT.rezoomeh@yahoo.co
تماس فرمایند. /ش