اون قدیما هم start-up زدن آسون نبوده عزیزم
124 هزار تا می‌زدن، چهار تا دونه‌ش می‌گرفته