ماشین رختشویی شده‌ام
زود باش پودر بریز
روشنم کن
خاله نرگس حواسش نیست