چرا آدمها خودشان را جر میدهند که بامزه باشند؟
مگر به دلقک بودن است؟