اگر شما خواننده عزیز به حرفه شریف سلمانی اشتغال دارید
بیایید دست به دست هم دهیم
و یکبار برای همیشه این مهم را درک کنیم
که وقتی مشتری میگوید ایــــــــــنقدر
منظــورش این است که ایــــــــــنقدر
نه ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدر