اگر خارج از ایران زندگی می‌کنید
و هنگام تایپ فارسی نیم‌فاصله را رعایت می‌کنید
بیایید با من ازدواج کنید
من دوستتان دارم ساموار