مرا برقصان
تا کودکان دماغ گنده‌ای که
تمنای بودن می کنند