- عشقم تو خواب نداری ؟
- کی ها میخوابی پس؟
- روزها؟
+ هرگز
- چرا مگر تو جغدی؟
- مگر تو هم اینک بر میمون بودنت لایک نزدی؟
+ بلی
- میمونِ خوب شبها باید بخوابد
- که روزها با نشاط از این شاخه به آن شاخه بپرد
- عشقم
- روزها تو چه کار می کنی؟
- زندگی ات را دوست داری؟
- شوهرت را دوست داری؟
- عشقم؟
- چرا مرا تخمکت هم حساب نمی کنی؟
- تخمکت هم مرا به هیچ حساب نکرد حتی
- کاش من یک گربه گرسنه در برف بودم لااقل. اه
+ :)))) حیوون کار دارم
+ ولی عاشقتم
+ :*:*