پول مفت نفت رو ول کردیم
اومدیم اینجا بلا نسبت مث سگ جون می کنیم
که نصف اون کارایی که اونجا میشد بکنیم رو هم نتونیم بکنیم
یعنی بهترین خرای دنیا رو گیر آورده این عمو سام
در حد پینوکیو وقتی به شهربازی مهاجرت کرد
حالا شما بگو که دادا عشق و حالتو میکنی غرغراتو سر ما میزنی
مام میگیم باشه تو راست میگی