در پی رد لایحه دولت مبنی بر تغییر نام بانک مرکزی به
«مرکز نشر و تکثیر کاغذهای رنگی خوشبو»
مجمع تشخیص مصلحت تشکیل
و مقادیر زیادی میوه خریده و خورده شد