حالا گیرم که گاز گلخونه ای تولید کردیم هی و
یخهای قطب شمال رو آب کردیم هی و
درختای جنگلها رو قطع کردیم هی و
منابع طبیعی رو مصرف کردیم هی و
لایه اوزون رو سوارخ کردیم هی و
خلاصه واسه بچه هامون هیچی باقی نذاشتیم هی و...

خب چی میشه بعد؟ همه میمیرن از گشنگی و گرمازدگی و اشعه زدگی دیگه. بعدش زمین میشه یه چیزی مثل مریخ و مشتری و نپتون و پلوتون و دوستان زبل. اشکالش چیه حالا مثلا؟ تازه موقعیت ایجاد میشه واسه نسل بعدی از تمدنهای هوشمند تر و مقاوم تر. خیلی هم روشنفکرانه و خفنه اصلا.