خداوندا
کاری کن که آن مجری رادیو فردا که طول موجها را اعلام می کند و گاهی اخبار نیز می گوید
یا صدایش از فرم واتو واتو خارج شود
یا شغل جدیدی متناسب با صدایش پیدا نماید
آمین