طرف خورشتِ - خیلی عذر می خوام - بامیه رو میخوره سه لپی
بعد به نیمرویی که صرفا پنج درصد از ملات ماسه سیمان شل تره میگه لزجِ چندش آور

حالا هی علم انسان شناسی و نمی دونم فلان رو بسط و توسعه بدین
ببینم تا کجای این جونور دو پا رو می تونین ازش سر در بیارین