هیچ کشوری به هواپیمای ایرانی سوخت نمی دهد؟
ندهد
مگر ما گفتیم بدهد؟
الآن از کرات دیگر آمده اند صف بسته اند
پشت در فرودگاه مهرآباد
که آقا بیایید از ما سوخت بخرید D:
ما قبول نمی کنیم

(صدای تعجب و تحسین حضار)