به شلوار تنگ نگویید شکم بزرگ دارم
به شکم بزرگ بگویید شلوار تنگ دارم