لئوناردو بود،
که "بارانی معروف آبی" اش را می خواند آرام
و من
که در کوچه های فاز یک می گشتم بی تاب...

واخ شبهای نمور تابستان 79
کاش مرا هم برده بودید