ژانر:
فنچهایی که برای اثبات کول بودنشان اگر بخش اول یک فعل مرکب مختوم به مصدر کردن را به قرینه لطفی حذف کنی ریزریز می خندند و بخش دوم را به صورت سوالی تکرار می کنند.