ژانر 1:
دخترهایی که به صورت بالقوه ممکن است وسط یک دعوای جدی با دوست پسرشان صدایشان را چس کنند و بگویند:
"لقمه بزرگتر از دهنت برداشتی آقا فلان."

ژانر 2:
پسرهایی که اگر دوست دختری از ژانر 1 عبارت مذکور را به صورت بالفعل خطاب به ایشان بیان کند، در چشمان دختر مذکور دو الی سه ثانیه نگاه کرده، با آرامش می گویند:
"گو فاک یورسلف"
سپس به آرامی محل را ترک
و یک سیگار آنش می کنند