- چرا روزا سر کار میخوابی همش؟
- چون شبا سر خواب میکارم همش