اون دزدی که توی ماشین لباسشویی قایم میشه
و هر دفعه یه لنگه از جورابای مورد علاقه منو میدزده
بدونه که
واگذارش کردم به خدا