اگر همکار روس آدم ساعت 10 صبح به کنار میزش بیاید و به طرز مضحکی شروع کند به بندری رقصیدن
البته می تواند دلایل مختلقی داشته باشد
ولی خب یکی از دلایل عمده اش هم می تواند این باشد
که سیم آن گوشی حفاری یک کیلویی که روی کله پوک آدم قرار دارد
داخل سوراخ محترم میکروفون رفته باشد به جای سوراخ هدفون
و مدت ده دقیقه باشد که همکاران هفتاد و دو ملت آدم در حال نگاه عاقل اندر سفیه به آدم باشند
و آدم هم هی فکر کند که این هدفون ها قبلا bass شان بیشتر بود

البته کلا گفتم
و گرنه شاید هم همکار روس آدم همینطوری هوس کرده بندری برقصد
آدم که از داخل دل دیگران خبر ندارد