میگن خیلی خوب شده تازگی
ماشین میره تا در حرم

- نقل از خاطرات زن داییم - ص 76