ژانر:
عزیزانی که از سر کنجکاوی توی هر مستطیلی که در اینترنت می بینند تایپ می کنند "خلیج فارس"
و نتیجه را با دقت با موازین تطبیق می دهند