آقا این شطرنجی
به شما خیلی میاد

اصلا انگار که مخصوص شما بافته اند

- شهرقصه