در باغ آبی

فکر کن جای احمدی نژاد شادی صدر رییس جمهور شده بود
الآن همه مون از یه جاییمون آویزون بودیم به جان خودم