ژانر:
افرادی که وقتی وسط بحث فلسفی گیر می کنند با قیافه ای پیروزمندانه اظهار می فرمایند که:
"این دیگه همون مساله معروف مرغ و تخم مرغه"