A prelude to my manifest

دو دسته از آدمها دچار کج فهمی نسبی هستند:
- آدمهایی که فکر می کردند اگر بروند خارج خوشبخت می شوند
- آدمهایی که فکر می کنند آدمهایی که رفته اند خارج خوشبخت شده اند
و متاسفانه اجتماع این دو دسته برابر می شود با کلیه آدمها