میگم که
این همه دخترای خوشگل
اگه زن من نمیشن
پس زن کی میشن؟