شما
- که فکر می کنید مشکلات من از نوع بچه ننه است -
نمی فهمید.

زندگیان که به تر تر افتاد
با خانه نزدیک دریا که هیچ
با پنیر بُز سبزی دار
و ژامبون گوشت سیردار
و نان سنگک کنجددار هم
مثل سگ خوشحال می شوید