به صورت مطلق
تنها چیزی که از این شهر دوست دارم دریاشه
که اون هم الحمدلله در دورترین فاصله ممکن از خونه م قرار گرفته
آی قربون بزرگیت برم خدا جون