شاشیدم تو سر اون حرومزاده ی نامردی که به من ویزا داد
که رید تو بقیه عمرم