حرف بستنی شد
یاد یه چیزی افتادم
گفتم از خوانندگان آذری زبان بپرسم
آقا ما وقتی می رفتیم بقالی مثلا می گفتیم یه بستنی لیوانی بدین
طرف می پرسید:
- ساده شکلاتی؟
یا مثلا می گفتیم یه شیشه کشک بدین می پرسید:
- کوچیک بزرگ؟
یا مثلا یه نوشابه خنک لطفا:
- میشکی زرد سفید؟
سوالم اینه که
شما یه چیزی شبیه "یا" ندارین تو زبانتون کلا؟