من نمی گویم نسل سوخته
می گویم نسل بستنی چوبی پاک
که خودش را می خوردیم
پاکتش را می ترکاندیم
و با چوبش چهار تا هلی کوپتر درست می کردیم
و مهمتر از همه اینکه
از هر سه مرحله فوق لذت می بردیم