به امید روزی که انتگرال از صفحه تمام کتابهای دنیا محو
و جای خودش رو به جمع، تفریق، ضرب
و نهایتا تقسیم بده
آمِن