این که چه شد که علاقه مندان به گروه مستان و همای
با علاقه مندان به موسیقی در پیت لوس آنجلسی هم ارز از آب در آمدند
جدا برای من هم جای سوال است