خوشه خالی

آقا یکی از بچه ها خوشه اولیه آخر هفته قراره بریم خوشه شون
مامانشینا رفتن مسافرت خوشه شون خالیه