نه من می خام ببینم اونی که داشت ذبان فارثی رو اخطراء می کرد اون روض اول
چی شد که تثمیم گرفط غورباقه ق اولش غاف باشه غ دومش قین؟
مرظ داشط رصما، نح؟