اگر کسی نمی گیردتان
مشکل احتمالا از گیرنده است
لطفا به گیرنده های خود بیشتر ور بروید