حتی فرهیخته ترینِ آدمها هم گاهی توی دلش به لوبیا قرمز پخته توی قوطی می گوید "تُن لوبیا".