همه شوهران آمدند
و همه زنهای مرا بردند
دانه
به دانه