خجسته بودن

چون اُلویه و سنگک و کولا داری
دیگر چه کنی از پس غربت زاری
رو سیره آن بین که به تگزاس افتاد
و اندر طلب لقمه نیکو بکشد بیگاری

- بی غم از کالیفرنیای جنوبی