فکر کن یه نفر تو گوگل فوضول باشه بشینه چتای ما رو بخونه
نه فقط فکر کـــن
اصن دیگه روت میشه فرداش لاگ این کنی؟